1. ДУРКОВИЋ-Јакшић, Љубомир

Историја српских библиотека : (1801–1850) / Љубомир Дурковић-Јакшић. – Београд : Завод за издавање уџбеника Социјалистичке Републике Србије, 1963 (Београд : Београдски графички завод). – 211 стр., [1] пресавијен лист с геогр. картом : илустр. ; 26 cm.

Библиографија уз свако поглавље. – Résumé. – Регистар.

027.022(497.11)"1801/1850"

Врх стране


 
 

2. ЈОВАНОВИЋ, Небојша

Смедерево је било добро обновљено : Димитрије Љотић и делатност Изванредног комесаријата 1941–1944. / Небојша Јовановић. – Смедерево : „Радојковић“, 2001 (Смедерево : „Радојковић“). – 227 стр. : илустр. ; 23 cm.

Тираж 500. – Библиографија: стр. 225-227.

94(497.11 Смедерево)
32:929 Љотић Д.

Врх стране


 
 

3. ЈОВАНОВИЋ, Небојша

Светозар Спасојевић : професор Гимназије и управник Градске књижнице / Небојша Јовановић. - Смедерево : Народна библиотека Смедерево, 2007. (Смедерево : SD Press). - 149 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Завештање).

Слика С. Спасојевића. - Тираж 300. - Белешка о аутору: стр. [151]. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 147-148.

ISBN 978-81623-26-8 (брош.)
37:929 Спасојевић С.
COBISS.SR-ID 137155084

Врх стране


 
 

4. КОВИЈАНИЋ, Гаврило

Трагом читалишта у Србији / Гаврило Ковијанић. – 1. изд. – Београд : Народна књига : Библиотека града Београда, 1986 (Београд : Култура). – 329 стр. : илустр. ; 25 cm.

– (Посебна издања / [Народна књига [и] Библиотека града Београда])

Тираж 1.500. – Напомене и библиографске референце уз текст. – Регистри. – На пресавијеном делу омота ауторова слика и белешка о њему.

027.9(497.11)"18"

Врх стране


 
 

5. МИЛЕНКОВИЋ, Србислав

Смедеревска библиотека : хроника водич / Србислав Миленковић ; [фотографије Жика Ранисављевић, Мишко Поповић]. – Смедерево : Народна библиотека Смедерево : Скупштина општине, 1996 (Смедерево : „Димитрије Давидовић“). – 128 стр. : илустр. ; 23 cm.

Ауторова слика. – Тираж 1.000. – Белешка о аутору: стр. [129].
027.52(497.11)“1846/1990“

Врх стране


 
 

6. СМЕДЕРЕВСКЕ библиотеке : књиге и библиотеке у Смедеревском крају од 1430. године до данас / Леонтије Павловић [и др.]. - Смедерево : Народна библиотека Смедерево, 1986 (Београд : Космос). - 175 стр. : илустр. ; 25 cm.

Напомене и библиографске референце уз текст.
(Брош.)
02(497.11)”1430/1986”
COBISS.SR-ID 180915719

Врх стране


 
 

7. СТАМАТОВИЋ, Десанка

Читалишта у Србији у XIX веку / Десанка Стаматовић. – 2. допуњено изд. – Панчево : Градска библиотека Панчево, 2011 (Панчево : Passage Group). – 374 стр., [1] пресавијен лист с геогр. картом : илустр. ; 28 cm

Тираж 1.000. – Стр. 11: Белешка уз друго издање / Гордана Стокић Симончић. – Белешка о аутору: стр. [375]. Напомене и библиографске референце уз текст. – Регистри. – Библиографија: стр. 344-358. – Zussammenfassung: Lesehallen im Serbien des XIX Jahrhunderts ; Summary: Social Libraries in Serbia in the 19th Century.

027.9(497.11)"18"
026/027(497.11)"18"

Врх стране


 
 

8. СТЕФАНОВИЋ, Аранђел

Хроника о експлозији муниције 5. јуна 1941. године у Смедереву Летопис Градске народне библиотеке у Смедереву / Аранђел Р. Стефановић ; приредили Драган Мрдаковић, Драгана Лазић. - Смедерево : Народна библиотека Смедерево, 2014 (Ниш : SVEN). - 83 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Завештање ; књ. 8)

Тираж 300. - Стр. 5-25: О рукописима Аранђела Р. Стефановића / приређивачи. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 79-82.

ISBN 978-86-81623-78-7 (брош.)
94(497.11 Смедерево)”1941”(093)
027.54(497.11)”1948/1949”(093)
37:929 Стефановић А.

Врх стране


 
 

9. СТЕФАНОВИЋ, Оливера

Завештања и дарови : легати као културна добра од великог значаја / [ауторке изложбе и каталога Оливера Стефановић, Драгана Перуничић ; сарадници Нада Мирков-Богдановић ... и др.]. - Београд : Народна библиотека Србије, 2014 (Београд : Art Menada). - 46 стр. : илустр. ; 21 x 23 cm

061.27:02(497.11)(083.824)

Врх стране


 
 

10. Летопис Градске народне библиотеке у Смедереву, факсимил рукописа

Врх стране


 
 

11. Попечитељ унутрашњих дела Илија М. Гарашанин даје сагласност за отварање Читалишта у Смедереву

26. март 1846. године.

Врх стране