Од 1991. године пословање Библиотеке је аутоматизовано преко апликационог пакета BIBLIS који је пројектован према захтевима Међународног стандарда за библиографски опис монографских публикација. Тада је и створена прва снажна аутоматизована база података у коју је унет целокупан фонд монографских публикација. Уз ову централизовану базу података, од 2005. године, успостављен је и систем узајамне каталогизације COBISS.SR који је омогућио да сви библиотечки фондови након уноса у јединствену базу постају део узајамног каталога Виртуелне библиотеке Србије и као такви, доступни за online претраживање. Како би били створени услови за нормално и несметано функционисање Народне библиотеке Смедерево у систему COBISS, уведена је ADSL интернет веза која је омогућила неограничено бесплатно коришћење интернета у читаоницама Позајмног, Научног и Дечјег одељења, на компјутерима инсталираним искључиво за ту намену. Корисницима Библиотеке је такође омогућен неограничен приступ бази података Ebart – медијска документација, првој архиви ове врсте на Балкану, која је почела са радом 2000. године, а чија је основна активност заштита и архивирање штампаних медија у електронској форми.

Уз све ове иновације, у складу са брзим технолошким развојем и захтевима савременог библиотекарства, а имајући у виду да је и са развоје друштва евидентна потреба грађана за информацијама у сталном порасту, створени су предуслови за креирање једне нове библиотечке колекције, Дигиталне колекције.

Будући да је један од циљева наше библиотеке усмерен управо ка савременим пословним токовима, започет је интензиван рад на успостављању принципа отвореног пруступа знању и информацијама. Тако је Народна библиотека Смедерево крајем 2008. године покренула програм дигитализације грађе из фонда Завичајног одељења, у склопу националног пројекта Дигитална Народна библиотека Србије, који се реализује у сарадњи са Одељењем за развој дигиталне библиотеке и микрографију НБС. Обезбеђена је и неопходна опрема, према пројекту који је подржало и суфинансирало Министарство културе Републике Србије.

Како је Завичајна збирка са својом архивском функцијом најзначајнији репрезент локалне културне баштине, одлучили смо да управо овај део фонда први буде дигитализован, а уједно заштићен и доступан свим корисницима. У оквиру прве дигиталне смедеревске библиотеке издвајају се три веће колекције:

o Колекција некњижне грађе

o Колекција монографских публикација

o Колекција новина и часописа

Иако недефинисани нормативни оквири за делатности из области дигитализације успоравају успостављање јединственог информационог система и њихов бржи развој, у току је рад на формирању нових и допуни већ постојећих колекција. Збирка новина и часописа биће допуњена новим насловима и примерцима међуратне периодике – Општи рад (1938), Глас Подунавља (1940), Градски весник (1939– 1940), а у оквиру колекције монографских публикације у припреми је потколекција Хронике села Подунавског округа, као и нова издања Народне библиотеке Смедерево.

У технолошкој ери, у којој институције културе и образовања представљају информационе и комуникационе сервисе, заједничка брига о чувању и презентовању културне баштине успоставила је чврсту везу локалне, са националном заједницом, културом, науком и историјом. Стварање, дистрибуција и манипулација информацијама постала је значајна културна и економска активност.

Како библиотеке као ризнице културне баштине интензивно раде на употпуњавању фондова, заштити оригиналних примерака и побољшању доступности грађе успставили смо сарадњу са Музејем у Смедереву који нам је омогућио израду дигиталне копије публикације Рачуница ,Метри и динари’ за практично изучавање нових мера и новаца, као и других разних рачуна потребних за општине, трговце, занаџије и тежаке, која се сматра првом књигом штампаном у Смедереву. Ова публикација је такође доступна у оквиру дигиталне колекције монографских публикација.

У току истраживања и прикупљања грађе за израду прве ретроспективне завичајне библиографије Национална и свеучилишна књижница у Загребу уступила је Завичајном одељењу Народне библиотеке Смедерево дигиталне копије серијских публикација Весник прегледача кола (1932), Дунавски гласник (1934), Смедеревске новости (1935), Мала самоуправа (1936–1938), Право човека и народа (1936), Истина (1938), Збораш (1939).

Дигиталне копије наведених публикација, као вид преформатиране грађе, једини су облик у којем грађа постоји у нашој установи, а доступност и заштита регулисани су уз поштовање ауторског права и других права власника оригинала. 

1. Некњижна грађа

Колекција некњижне грађе обухвата 50 разгледница старог Смедерева, које сведоче о његовој архитектури, најстаријим и најзначајнијим објектима који имају историјски и културни значај. Најстарије разгледнице Смедерева, сачуване у фонду Завичајног одељења, штампане су крајем 19. и у првој и другој деценији 20. века. Подаци за идентификовање и описивање разгледница нису редовно уношени, тако да је рад на припреми метаподатака захтевао шира истраживања. Уз наслов је често дописиван и кратак опис онога што се види на слици, са приближним временским одређењем фотографисања, што је учињено због представљања специфичне историјске грађе крајњем кориснику на јасан и прегледан начин, понекад и довођењем у везу са садашњим временом.

Врх стране


 

2. Колекција монографских публикација

Колекција монографских публикација садржи 92 наслова разврстана у неколико потколекција – Књиге о Смедереву штампане до 1945, Дела Леонтија Павловића, Дела Живојина Д. Карића, Дела Славка Домазета, Дела Милорада Милановића, Монографије основних и средњих школа, Спорт у Смедереву, Издавачка делатност Народне библиотеке Смедерево – Едиција Завештање. Колекција књига је најобимнији део дигиталне завичајне збирке и садржи 7.125 дигиталних копија.

Књиге у Смедереву штампане до 1945. године.

Врх стране


 

3. Колекција монографских публикација - Леонтије Павловић


Књиге Леонтија Павловића.

Врх стране


 

4. Колекција монографских публикација - Славко Домазет


Књиге Славка Домазета.

Врх стране


 

5. Колекција монографских публикација - Живојин Карић


Књиге Живојина Карића.

Врх стране


 

6. Колекција монографских публикација - Милорад Милановић


Књиге Милорада Милановића.

Врх стране


 

7. Колекција монографских публикација основних и средњих школа


Књиге основних и средњих школа.

Врх стране


 

8. Колекција монографских публикација спорт у Смедереву


Књиге спорт у Смедереву.

Врх стране


 

8. Издања Народне библиотеке Смедерево - Едиција Завештање


Књиге - едиција Завештање.

Врх стране


 

9. Колекција новина и чописа

Колекција новина и часописа садржи 2673 дигиталне копије смедеревских серијских публикација, а међу њима наслове: Фењер: лист за шалу и сатиру, Глас Подунавља (1928–1938), Смедеревски журнал (друга серија, 1938–1939), Књижевни круг (најстарији смедеревски књижевни часопис), Смедерево: часопис за културу, уметност и друштвена питања. Локална штампа истраживачима пружа драгоцене информације, а посебну вредност има грађа објављена у периоду између два светска рата

Врх стране


 

10. Дигитална колекција преформатиране грађе

Дигитална колекција преформатиране грађе набављене из других установа доступне offline.

Врх стране


 

11. Дигитална збирка монографских и серијских публикација у припреми

збирка монографских и серијских публикација у припреми у за дигитализацију.

Врх стране