Издавачка делатност


 
 

1. ЧИТАЛИШТЕ, читаоница, књижница : 170 година Смедеревске библиотеке : каталог изложбе / [аутори изложбе и каталога Марина Лазовић ... и др.]. - Смедерево : Народна библиотека, 2016. (Смедерево : SD Press). - 88 стр. : илустр. ; 21 x 23 cm. Тираж 200. - Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 978-86-81623-95-4 (брош.)
025.52(497.11)(091)(083.824)
COBISS.SR-ID 222675468

Врх стране


 
 

2. ЛАЗОВИЋ, Марина

Стара српска књига у Смедереву : грађа за библиографију : 1868-1918. Св. 2, 1904-1918 / Марина Лазовић, Мирјана Радовановић, Софија Грба. - Смедерево : Народна библиотека, 2015 (Смедерево : Newpress). - 314 стр., [28] стр. с таблама : илустр. ; 21 cm. - (Едиција Библиографије / [Народна библиотека, Смедерево] ; књ. 10).

Стр. 9-22: Предговор / Мирјана Радовановић. - Библиографија: стр. 308-310. - Регистри.
ISBN 978-86-81623-92-3 (брош.)
016:091/094(497.11)"1904/1918"
COBISS.SR-ID 220394764

Врх стране


 
 

3. ЛАЗИЋ, Драгана

Михаило Аврамовић и смедеревски задружни правац : 120 година од оснивања Савеза српских земљорадничких задруга у Смедереву : 70 година од смрти Михаила Аврамовића : каталог изложбе / [аутор изложбе и каталога] Драгана Лазић. - Смедерево : Народна библиотека "Смедерево", 2015. (Смедерево : Newpress). - 53 стр., [8] стр. с таблама ; 21 cm.

Тираж 200.
ISBN 978-86-81623-87-9 (брош.)
017.1:[334.73:63(497.11)
COBISS.SR-ID 216614412

Врх стране


 
 

4. ЖИВАНОВИЋ, Биљана

Издавачка делатност Народне библиотеке Смедерево : (1967-2014) : анотирана библиографија / Биљана Живановић, Јелена Јеремић. - Смедерево : Народна библиотека "Смедерево", 2015. (Смедерево : Newpress). - 210 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Едиција Библиографије / Народна библиотека "Смедерево" ; књ. 8)

Тираж 300. - Стр. 7-14: Издавачка делатност Народне библиотеке Смедерево на ползу своме роду / Драган Мрдаковић. - Стр. 195-199: Прво читање Издавачке делатности Народне библиотеке Смедерево (1967-2014) / Ана Савић. - Регистри. - Библиографија: стр. 191.

ISBN 978-86-81623-83-1 (брош.)
013:[027.022:655.4(497.11)"1967/2014"
COBISS.SR-ID 215989004

Врх стране


 
 

5. ЈЕРЕМИЋ, Јелена

Библиографија часописа Mons Aureus : 2003-2013 / Јелена Јеремић, Биљана Живановић. - Смедерево : Народна библиотека Смедерево, 2014. (Смедерево : Newpress). - 422 стр., [10] стр. с таблама ; 21 cm. - (Едиција Библиографије ; књ. 7)

Тираж 300. - Стр. 5-8: Mons Aureus : сваке године четири броја / Драган Мрдаковић. - Предговор аутора: стр. 9-11. - Стр. 419-422: Златно брдо библиографских података : (Библиографија часописа Mons Aureus 2003-2013) / Бојана Вукотић. - Регистри.

ISBN 978-86-81623-74-9 (брош.)
014.3МОНС АУРЕУС”2003/2013”
COBISS.SR-ID 212236556

Врх стране


 
 

6. ЛАЗОВИЋ, Марина

Стара српска књига у Смедереву : грађа за библиографију : 1868-1918. Св. 1, 1868-1903 / Марина Лазовић, Мирјана Радовановић, Софија Грба. - Смедерево : Народна библиотека Смедерево, 2014. (Смедерево : Newpress). - 457 стр., [28] стр. с таблама : илустр. ; 21 cm. - (Едиција Библиографије ; књ. 6).

Тираж 300. - Стр. 455-457: Рецензија / Марија Јованцаи. - Регистри. - Библиографија: стр. 451-453.

ISBN 978-86-81623-81-7 (брош.)
016:091/094(497.11)”1868/1903”
COBISS.SR-ID 212235276

Врх стране


 
 

7. ЛАЗИЋ, Драгана

Смедеревски бој 1914. године : Први светски рат и Смедерево : 1914-2014 : каталог изложбе / Драгана Лазић, Мирјана Радовановић, Снежана Стојановић. - Смедерево : Народна библиотека Смедерево, 2014 (Смедерево : Newpress). - 88 стр., [2] стр. с таблама : илустр. ; 21 cm.

Тираж 200. - Предговор: стр. 9-13. - Напомене и библиографске референце уз текст.
ISBN 978-86-81623-80-0 (брош.)
94(497.11)”1914/1918”(083.824)
94(497.11 Смедерево)”1914”(083.824)
COBISS.SR-ID 210915852

Врх стране


 
 

8. СТЕФАНОВИЋ, Аранђел

Хроника о експлозији муниције 5. јуна 1941. године у Смедереву Летопис Градске народне библиотеке у Смедереву / Аранђел Р. Стефановић ; приредили Драган Мрдаковић, Драгана Лазић. - Смедерево : Народна библиотека Смедерево, 2014 (Ниш : SVEN). - 83 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Завештање ; књ. 8)

Тираж 300. - Стр. 5-25: О рукописима Аранђела Р. Стефановића / приређивачи. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 79-82.

ISBN 978-86-81623-78-7 (брош.)
94(497.11 Смедерево)”1941”(093)
027.54(497.11)”1948/1949”(093)
37:929 Стефановић А.

Врх стране


 
 

9. ЖИВАНОВИЋ, Биљана

Фонд Одељења стране књиге Народне библиотеке Смедерево : (2002-2012) : каталог / Биљана Живановић, Јелена Јеремић. - Смедерево : Народна библиотека Смедерево, 2013. (Смедерево : СД Press). - 788 стр. : илустр. ; 30 цм. - (Посебно издање / Народна библиотека Смедерево).

Тираж 100. - Стр. 761: Фонд Одељења стране књиге Народне библиотеке Смедерево / Добрила Бегенишић. - Стр. 762: Биљана Живановић, Јелена Јеремић: Фонд Одељења стране књиге Народне библиотеке Смедерево : (2002-2012) : каталог / Бранка Ристивојевић. - Регистри. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 757.

ISBN 978-86-81623-68-8 (брош.)
017.1:027.022(497.11):025.22
COBISS.SR-ID 201444108

Врх стране


 
 

10. ЛАЗИЋ, Драгана

Смедеревска издавачко-штампарска делатност : 1868-1947 : библиографија / Драгана Илић. - Смедерево : Народна библиотека Смедерево, 2012 (Смедерево : Newpress). - 184 стр., [28] стр. с таблама ; 22 cm. - (Едиција Библиографије ; књ. 5).

Тираж 300. - Стр. 181-184: Рониоци на дах : Драгана Илић, Смедеревска издавачко-штампарска делатност : 1868-1947 : библиографија / Дејан Вукићевић. - Регистри. - Библиографија: стр. 175-177.

ISBN 978-86-81623-63-3 (картон)
016:655.4(497.11)”1868-1947”
016:655.1(497.11)”1868-1947”
COBISS.SR-ID 195652620

Врх стране


 
 

11. ЛАЗОВИЋ, Марина

Српска периодика Народне библиотеке Смедерево : грађа за библиографију : 1824-1945 / Марина Лазовић, Мирјана Радовановић. - Смедерево : Народна библиотека Смедерево, 2011. (Смедерево : Newpress). - 228 стр., [30] стр. с таблама : илустр. ; 24 cm. - (Едиција Библиографије ; књ. 4).

Тираж 300. - Стр. 223-226: Рецензија / Слободанка Комненић. - Регистри. - Библиографија: стр. 219-222.

ISBN 978-86-81623-58-9 (картон)>
013:027.22:050+070(497.11)”1824/1945”>
050+070(497.11)”1824/1945”>
COBISS.SR-ID 188172300

Врх стране


 
 

12. ЛАЗИЋ, Драгана

Хроника Смедеревског Подунавља : каталог завичајне грађе о насељима на подручју Подунавског округа / Драгана Илић, Мирјана Радовановић. - Смедерево : Народна библиотека Смедерево, 2011. (Смедерево : Newpress). - 42 стр., [4] стр. с таблама ; 21 cm.

Тираж 200.

ISBN 978-86-81623-55-8 (брош.)
017.1:908(497.11)
COBISS.SR-ID 185939212

Врх стране


 
 

13. РАДОВАНОВИЋ, Мирјана

Фонд периодике у Народној библиотеци Смедерево / Мирјана Радовановић, Драгана Илић. - Смедерево : Народна библиотека Смедерево, 2011. (Смедерево : Newpress). - 63 стр., [30] стр. с таблама : илустр. ; 21 cm. Тираж 200. - Стр. 61-62: Фонд периодике у Народној библиотеци Смедерево / Дејан Вукићевић. - Регистри. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 59-60. ISBN 978-86-81623-51-0 (брош.) 025.2:050+070(497.11) 050+070(497.11)”18/19” COBISS.SR-ID 182867212

Врх стране


 
 

14. Стиховизија : такмичење у рецитовању на страним језицима / [приредиле] Биљана Живановић, Јелена Јеремић. - Смедерево : Народна библиотека Смедерево, 2010. (Смедерево : SD Press). - 99 стр. : фотогр. ; 24 cm.

Текст на више језика. - Тираж 100. - Стр. 3-5: Стиховизија / аутори [тј. приређивачи]. - Регистри.
(Брош.)
808.54:7.079(497.11)”2009”
821-1(082.2)
COBISS.SR-ID 179151372

Врх стране


 
 

15. ЛАЗОВИЋ, Марина

Стара и ретка књига и периодика у Народној библиотеци Смедерево : (1544-1867) : библиографија. Св. 2, 1851-1867 / Марина Лазовић, Гордана Јовановић. - Смедерево : Народна библиотека Смедерево, 2008. (Smederevo : Newpress). - 191 стр., [30] стр. с таблама ; 21 cm. - (Едиција Библиографије ; књ. 3).

Тираж 300. - Стр. 190-191: Рецензија књиге Марине Лазовић и Гордане Јовановић Стара и ретка књига и периодика у Народној библиотеци Смедерево : (1544-1867) : библиографија. Св. 2 (1851-1867) / Дејан Вукићевић. - Регистри. - Библиографија: стр. 187-189.

ISBN 978-86-81623-32-9 (брош.)
016:091/094(497.11)”1851/1867”
016:050(497.11)”1851/1867”
025.52(497.11)
COBISS.SR-ID 146270476

Врх стране


 
 

16. ЈОВАНОВИЋ, Небојша

Светозар Спасојевић : професор Гимназије и управник Градске књижнице / Небојша Јовановић. - Смедерево : Народна библиотека Смедерево, 2007. (Смедерево : SD Press). - 149 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Завештање).

Слика С. Спасојевића. - Тираж 300. - Белешка о аутору: стр. [151]. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 147-148.

ISBN 978-81623-26-8 (брош.)
37:929 Спасојевић С.
COBISS.SR-ID 137155084

Врх стране


 
 

17. ЈОВАНОВИЋ Стојимировић, Милан

Ланче Смедеревац / Милан Јовановић Стоимировић ; приредили Драган Мрдаковић, Владимир Шовљански. - Смедерево : Народна библиотека Смедерево, 2006. (Смедерево : Newpress). - 283 стр. : ауторова слика ; 20 cm. - (Библиотека Завештање).

Тираж 500. - Стр. 278-283: О овој књизи и њеном аутору / Јелена Јеремић, Гордана Јовановић, Снежана Цветковић.

ISBN 86-81623-24-9 (брош.)
821.163.41-94
COBISS.SR-ID 133327116

Врх стране


 
 

18. ЛАЗОВИЋ, Марина

Стара и ретка књига и периодика у Народној библиотеци Смедерево : (1544-1867) : библиографија. Св. 1, 1544-1850 / Марина Лазовић, Гордана Јовановић. - Смедерево : Народна библиотека Смедерево, 2006. (Смедерево : Newpress). - 154 стр., [18] стр. с таблама ; 21 cm. - (Едиција Библиографије ; књ. 2).

Тираж 300. - Регистри. - Библиографија: стр. [155].

ISBN 86-81623-23-0 (брош.)
016:091/094(497.11)”1544/1850”
016:050(497.11)”1544/1850”
025.52(497.11)
COBISS.SR-ID 129948172

Врх стране


 
 

19. ЛАЗИЋ, Живорад

Књига о Војводи : роман / Живорад Лазић. - Ниш : Зограф ; Смедерево : Народна библиотека Смедерево, 2006. (Сопот : Кона). - 308 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Савремена проза).

Тираж 1.000. - На кор. листу ауторова слика и белешка о њему.

ISBN 86-7578-130-X (брош.)
821.163.41-31
COBISS.SR-ID 128672268

Врх стране


 
 

20. СТОЈКИЋ, Татјана

Андрић - наш нобеловац : 30 година од смрти : каталог изложбе / Татјана Стојкић ; [стручни сарадници Весна Симић, Гордана Јовановић]. - Смедерево : Народна библиотека Смедерево, 2005. (Смедерево : „Димитрије Давидовић”). - [32] стр. : илустр. ; 15 х 21 cm.

Тираж 150. - Биографија Иве Андрића: стр. [3-5].

(Брош.)
821.163.41:929 Андрић И.(083.824)

Врх стране


 
 

21. СТАНОЈЕВИЋ, Добривоје

Збивање необичног догађаја : (стилови, типови, класификација, домети, везе и сродности српске фикционалне прозе на почетку 20. века) / Добривоје Станојевић. - Смедерево : Народна библиотека Смедерево, 2005. (Смедерево : „Димитрије Давидовић”). - 171 стр. : ауторова слика ; 21 cm.

Тираж 300. - Белешка о аутору: стр. [173]. - Списак оригиналних прозних радова у Колу: стр. 157-159. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 161-164. - Регистар.

ISBN 86-81623-18-4 (брош.)
821.163.41.09-3”19”
050.448 КОЛО
COBISS.SR-ID 122314508

Врх стране


 
 

22. Град Смедерево престоница / приредили Јовица Тишма, Драган Мрдаковић, Татјана Лазаревић-Милошевић. - Панчево : Mali Nemo ; Смедерево : Народна библиотека Смедерево, 2004. (Београд : VMD штампарија). - 280 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Варошарије)

Тираж 500.

ISBN 86-83453-46-4 (брош.)
930.85(497.11 Смедерево)(082)
821.163.41-94(082.2)
821.163.41-32(082.2)
821.163.41-1(082.2)
COBISS.SR-ID 115686412

Врх стране


 
 

23. МЛАДЕНОВИЋ, Танасије

Сене и опомене / Танасије Младеновић ; избор и предговор Зоран Глушчевић. - Смедерево : Народна библиотека Смедерево, 2004. (Смедерево : „Радојковић”). - 283 стр. : ауторова слика ; 21 cm.

Тираж 300. - Шта је велики песник: стр. 7-12. - Стр. 279-283: Белешка о Танасију Младеновићу / О. М. [Олга Младеновић].

ISBN 86-81623-07-9 (брош.)
821.163.41-1
821.163.41.09-1 Младеновић Т.
COBISS.SR-ID 110785036

Врх стране


 
 

24. ЈОВАНОВИЋ, Гордана

Библиографија др Леонтија Павловића / Гордана Јовановић, Марина Лазовић, Јелена Јеремић. - Смедерево : Народна библиотека Смедерево, 2003. (Смедерево : „Радојковић”). - 153 стр. : илустр. ; 21 cm.

Тираж 300. - Стр. 5-8: Предговор / Јелена Јеремић. - Регистри. - Summary ; Резюме.

ISBN 86-81623-04-4 (брош.)
012 Павловић Л.
016:929 Павловић Л.
COBISS.SR-ID 105329164

Врх стране


 
 

25. СТОЈКОВИЋ, Јован

Даривање у околини Смедерева / Јован Стојковић. - Смедерево : Народна библиотека Смедерево : „Радојковић”, 2003. (Смедерево : „Радојковић”). - 125 стр. : илустр ; 23 cm. - (Библиотека Етнографски записи). Ауторова слика. - Тираж 1.000. - Стр. 117-120: Рецензија / Даница Ђокић. - Напомене: стр. 122. - Списак казивача: стр. 122. - Локалне речи и изрази: стр. 123. - Белешка о аутору: стр. 125. - Библиографија: стр. 121.

ISBN 86-84177-14-2 (брош.)
395.8:392/393(497.11)
COBISS.SR-ID 107801100

Врх стране


 
 

26. ДОМАЗЕТ, Славко

Од оних који су остали : казивања о петом јуну 1941. године / Славко В. Домазет. - 2. допуњено изд. - Смедерево : Народна библиотека Смедерево, 1991. (Смедерево : „Димитрије Давидовић”). - 191 стр. : илустр. ; 24 cm.

Стр. 190-191: Поговор / Србислав Миленковић. - На пресавијеном делу кор. листа ауторова слика и белешка о њему.

(Брош.)

94(497.11)”1941”
COBISS.SR-ID 2455052

Врх стране


 
 

27. ПАВЛОВИЋ, Леонтије

Рукописна и штампана књига у Смедереву од 1430-1846. године / Леонтије Павловић. - Смедерево : [Народна библиотека Смедерево], 1986 ([б. м. : б. и.]). - Стр. 7-57. : илустр. ; 25 cm.

П. о.: Смедеревске библиотеке : књиге и библиотеке у Смедеревском крају од 1430. године до данас / Леонтије Павловић [и др.] ; 1986.

(Брош.)

09(497.11)”1430/1846”
COBISS.SR-ID 9834508

Врх стране


 
 

28. МИЛЕНКОВИЋ, Србислав

Смедеревско читалиште : 1846-1946. / Србислав Миленковић. - Смедерево : [Народна библиотека Смедерево], 1986 ([б. м. : б. и.]). - Стр. 59-105. : илустр. ; 25 cm.

П. о.: Смедеревске библиотеке : књиге и библиотеке у Смедеревском крају од 1430. године до данас / Леонтије Павловић [и др.] ; 1986.

(Брош.)
027.9(497.11)”1846/1946”

Врх стране


 
 

29. СМЕДЕРЕВСКЕ библиотеке : књиге и библиотеке у Смедеревском крају од 1430. године до данас / Леонтије Павловић [и др.]. - Смедерево : Народна библиотека Смедерево, 1986 (Београд : Космос). - 175 стр. : илустр. ; 25 cm.

Напомене и библиографске референце уз текст.
(Брош.)
02(497.11)”1430/1986”
COBISS.SR-ID 180915719

Врх стране


 
 

30. ПЕТРОНИЈЕВИЋ, Станиша

130 година Библиотеке у Смедереву / [текст Станиша Петронијевић, Србислав Миленковић]. - Смедерево : Градска народна библиотека, 1976. (Смедерево : „Димитрије Давидовић”). - 54 стр. : илустр. ; 20 cm.

Подаци о ауторима преузети са полеђине насл. листа. - Библиографија: стр. [56].

(Брош.)

027.3(497.11)”1846/1976”
COBISS.SR-ID 176025863

Врх стране


 
 

31. ПАВЛОВИЋ, Леонтије

Рукописне и штампане књиге од XV до XVIII века : Градска народна библиотека и Музеј у Смедереву, Смедерево, Сала Музеја, 10. фебруар - 5. март 1974. / [припрема каталога и поставка изложбе Леонтије Павловић]. - Смедерево : Градска народна библиотека, 1974 (Смедерево : „Димитрије Давидовић”). - 20 стр. ; 20 cm.

Кор. насл. - Податак о аутору преузет из колофона. - Тираж 1.000.

(Брош.)

091/094(497.11)
027.54(083.824)
COBISS.SR-ID 250965511

Врх стране


 
 

32. ПАВЛОВИЋ, Леонтије

Књига у смедеревском крају у XIX веку / [припрема каталога, избор књига, обрада каталошких података и поставка изложбе Леонтије Павловић]. - Смедерево : Градска народна библиотека : Музеј у Смедереву, 1974. (Смедерево : „Димитрије Давидовић”). - 138 стр. : илустр. ; 24 cm.

Податак о аутору преузет из колофона. - Тираж 1.000. - Садржи и: Списак пренумераната - претплатника - односно читалаца из Смедерева од 1822-1888. године.

(Брош.)

002(497.11)”18”
655.4/.5(497.11)”18”
COBISS.SR-ID 129328135

Врх стране


 
 

33. НАРОДНА библиотека (Смедерево)

Градска народна библиотека - Смедерево : Градска народна библиотека, [1970] ([Смедерево : „Димитрије Давидовић”]). - [20] стр. : илустр. ; 14 x 20 cm.

Кор. насл.
(Брош.)

027.3(497.11)(036)
COBISS.SR-ID 175170055

Врх стране


 
 

34. НАРОДНА библиотека (Смедерево)

Народна библиотека - Смедерево : Градска народна библиотека, 1967. (Смедерево : „Димитрије Давидовић”). - 23 стр. : илустр. ; 20 cm.

(Брош.)

027.022(497.11)(036)
COBISS.SR-ID 99717895

Врх стране


 
 

35. Mons Aureus : часопис за књижевност, уметност и друштвена питања / главни и одговорни уредник Драган Мрдаковић. - Год. 1, бр. 1 (2003)- . - Смедерево : Народна библиотека Смедерево, 2003- (Смедерево : „Радојковић”). - 23 cm.

Четири пута годишње. - Штампарија: од бр. 7 (2005) „Димитрије Давидовић”, Смедерево; од бр. 8 (2005) Newpress, Смедерево.

ISSN 1451-3846 = Mons Aureus

Mons Aureus, часопис за књижевност, уметност и друштвена питања, у издању Народне библиотеке Смедерево, препознатљив по профилу текстова које објављује, рубрикама инспиративних и промишљених наслова и софистицираном дизајну, заузима значајно место на књижевном, уметничком и друштвеном пољу и прелази границе завичајног и регионалног. У часопису су објављена остварења најистакнутијих завичајних аутора, еминентних српских и иностраних стваралаца, библиотечко-информационих стручњака. Кроз тематске целине и профилисане рубрике пропраћене су значајне културне манифестације и јубилеји, локалног и ширег значаја.

До сада је објављено и неколико тематских бројева. Часопис излази четири пута годишње. Штампа се ћирилицом. Од првог броја није мењао наслов, поднаслов, главног и одговорног уредника, нити издавача. Доступан је и у електронској форми.

Часопис има своје сталне и повремене рубрике: Аристотелов дурбин; Баштина; Беседе; Галерија; Годови; Добро; Ex libris; За и против; Загледан у врата бескраја; Златни кључ; Златни кључић; Змај Огњени Вук; Конкурси; Лауреати; Међународни сусрети писаца; Меридијани; Награда Златко Красни; Орфејевим трагом; Путем поред реке; Сазвучја тајних дирки; Сатир у Сенату; Симпосион; Скрипторијум; Сцена; Тишина која говори; Учесници Фестивала; Фокус; Цитати.

Најчешће заступљене рубрике су Аристотелов дурбин, Добро, Ex libris, Орфејевим трагом и Скрипторијум.

Врх стране